Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

พิธีเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

นายสุรชาติ นาราต๊ะ พัฒนาการชุมชนอำเภอดอยหลวง นายกิ่งเพชร พันธ์ประยูร ปลัดอาวุโสอำเภอดอยหลวง ร่วมเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า  OTOP แก่ผู้ประกอบการอาชีพการเกษตรผู้ผลิตสินค้าชุมชนกับ โรงงาน และชุมชนในแหล่องท่องเที่ยว และสนับสนุนให้มีรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชน 2 หมู่บ้าน บ้านป่าลัน บ้านแม่เลียบ และทั้ง 2หมู่บ้านได้สื่อถึงวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์มาจัดแสดงสินค้าจำหน่าย แจ่วบอง เปลถัก เครื่องจักรสาน และโฮมสเตย์ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต ณ หอประชุม อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย                

พิธีเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พิธีเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ประทานปริญญาบัตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558-2560 มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 624คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเชียงราย

ประทานปริญญาบัตร ประทานปริญญาบัตร

งานสถาปนาคณะกรรมการ ปีบริหาร 2561-2563

ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมแสดงความยินดี กับ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย  เนื่องในการที่สมาคมสื่อมวลชนฯ จัดงานสถาปนาคณะกรรมการ ปีบริหาร 2561-2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งานสถาปนาคณะกรรมการ ปีบริหาร 2561-2563 งานสถาปนาคณะกรรมการ ปีบริหาร 2561-2563

ประชาพิจารณ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

      นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และนายแพทย์โชติพงษ์ ศิริพิพัฒนมงคล หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก ร่วมในงานกำหนดการประชาพิจารณ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพื่อลดการแออัด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการได้ครอบคลุมให้เหมาะสม ยังเพิ่มทางเลือกและเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้รับบริการที่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และใช้ทรัพยากรในโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมวียงอินทร์ เชียงราย

ประชาพิจารณ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ประชาพิจารณ์คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

อ่านออนไลน์ได้ที่นี่

 

 

 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 

 

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กลุ่ม "ข้าราชการดีเด่น" ให้กับนายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ที่เป็นข้าราชการดีเด่นในด้านสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอำนวยความสะดวกสบายผู้ใช้สนามบินและมีประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ที่ดี และเข้ารับรางวัล ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมผู้บริหาร ทชร. ร่วมพิธีเททองหล่อองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ซึ่งทางมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ได้กำหนดจัดพิธีเททองหล่อองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราชขนาดเท่าองค์จริง เพื่อเป็นศาสนาสถานของหน่วยงาน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ร่วมเคารพสักการะและเกิดความเป็นศิริมงคล ณ พื้นที่เจดีย์มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2แผนกวิชาการบัญชี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่องการบริหารธุรกิจการบิน ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อเพิ่มเติมความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการทำงานและที่สำคัญนักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกับสถานประกอบการที่มีความสำเร็จในอาชีพ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย

ข่าวทั่วไป

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  แข่งขันทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑ์โครงการพระราชดำริ (เชฟมือทองอร่อยสามโลก) ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพระราชดำริ ณ สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย สวนรุกขชาติโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงรายได้รับรางวัล ชนะเลศอันดับที่ 1, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับมอบหมาย จากคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว) ให้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวน 30คน ระหว่างวันที่14-16 สิงหาคม  โดยมีประธานในพิธี คือนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

โชติศิริ ดารายน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เป็นประธานพิธีเปิด Mee Dee Coffee ของ อรวรรณ อินทะหลุก เป็นกาแฟสายพันธุ์อราบิก้า ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ผสมสมุนไพร ทั้ง 24 ชนิด ได้อย่างลงตัว พัฒนารสชาติที่กลมกล่อม หอมกรุ่น มีประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อดื่มอย่างต่อเนื่อง ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย บรรเทาอาการไมเกรน ขับถ่ายง่านขึ้น บำรุงสายตา โลหิต เสริมสร้างมวลกระดูก มีสารอาหารช่วยดูแลสุขภาพ เหมาะกับทุกวัย ณ โรงแรมบ้านล้านนา จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานชายแดนในการขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน / แรงงานต่างด้าว และเขตสุขภาพพิเศษ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

กองคลังเทศบาลจังหวัดเชียงราย จัดพิธีการอบรมโครงการรักษ์ตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีสมาชิกในโครงการเข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

บริษัท เชียงรายสินธานี ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สินธานีคอมแพลกซ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับมอบหมายจาก อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพโรงแรมและการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมอบรมครูผู้สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเป็นวันที่ 3 วันสุดท้ายวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวโน้มการท่องเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปี 2018 โดย คุณยุรีพรรณ แสนใจยา จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย

Statistics

สมาชิก : 1
Content : 513
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 821690

ข่าวเชียงราย

พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 จัดพิธีเททองหล่อองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช มีแบบพระบูชา และ พระเหรียญ รุ่นทำดีให้คนดู พระบูชาหล่อด้วยทองเหลืองรมดำ มีเหรียญรูปไข่เนื้อเงิน เหรียญรูปไข่เนื้อกะไหล่ทอง และเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดง เพื่อหารายได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสถานที่ก่อสร้างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิธรรมราชา เป็นกองทุนในการบูรณะซ่อมแซมองค์พระ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ หากเกิดชำรุดเสียหาย  ณ ดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางดวงจิตติ์ ปรัชญ์สกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และนางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิด การจัดกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

ทูตสหรัฐฯ เยือนเชียงราย ขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองกำลังสหรัฐฯ ในภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่า จากนั้นเดินทางไปวัดร่องขุ่น เพื่อชมภาพวาด The Heroes และรูปปั้นจ่าแซม พร้อมเที่ยวชมวัดร่องขุ่น โดยมี ศาสตร์เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชม

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ต้อนรับ นายกลิน ที.เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะฯโอกาสที่เดินทางมาอำลาตำแหน่งและขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายที่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และกองกำลังสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิกในภารกิจช่วยเหลือเยาวชนนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ที่ผ่านมา

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นำโดย พลตำรวจตรี ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณคลองน้ำแม่กรณ์ ข้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของและยาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพาน จำนวน 13 ตำบล 107 หมู่บ้าน จำนวน 500 ชุด ที่หอประชุมอำเภอพาน

Who's Online

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เทศบาลนครเชียงราย

นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กราบนมัสการ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต) เจ้าคณะอำเภอแม่สาย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง ที่ได้รับพระบัญชาปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย

 

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปลูกป่าตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66พรรษา เป็นการแสดงความจงรักภัคดีของพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ และเป็นการเพิ่มต้นไม้และพื้นที่สีเขียวทางธรรมชาติให้แก่ที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล ณ เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย...

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เดินทางเข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม “กลุ่มข้าราชการดีเด่น” จาก นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชมในครั้งนี้ ณ โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  และนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา  ในราชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยการร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย